Oxygenoterapia

Každý deň dýchame znečistené ovzdušie. Vzduch obsahuje len 21 % kyslíka a zvyšok sú škodlivé látky, čo je pre ľudský organizmus veľmi málo. Výsledkom môžu byť problémy so zdravím. Čistého kyslíka sa môžeme nadýchnuť prostredníctvom oxygenoterapie, ktorá nás dokáže zbaviť nejedného zdravotného problému. Oxygenoterapia je liečba pomocou kyslíka. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka. Náš organizmus vďaka tejto procedúre dostane až 90 – 95 % kyslíka.

Ako môže oxygenoterapia pomáhať?

 • priaznivo ovplyvňuje liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy, ochorenia tráviacej sústavy i ochorenia pohybového aparátu
 • priaznivo pôsobí na psychiku
 • posilňuje imunitný systém pri infekciách a celkovom chronickom oslabení organizmu
 • zlepšuje energetický stav organizmu
 • zlepšuje stav po prekonaní choroby
 • zvyšuje výkonnosť svalov i mozgu
 • zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov

Ako prebieha terapia?

Počas trvania terapie bude mať dieťa na tvári nasadenú nosovú-ústnu masku alebo špeciálne tvarovanú masku (pre deti horšie znášajúce nosovú-ústnu masku). Oba typy masiek sú napojené na terapeutický prístroj, ktorý zabezpečuje separáciu kyslíka z okolitého vzduchu a zároveň zvlhčuje výstupnú inhalačnú zmes.

Pre koho je vhodná?

Oxygenoterapia je vhodná pre všetky deti, ktoré majú ochorenie nervovej sústavy, trpia zníženou imunitou, prekonali chorobu. Tiež je veľmi vhodná ako doplnková terapia, ktorej účelom je predĺžiť dobu sústredenosti dieťaťa počas špeciálno-pedagogickej terapie.

Kto by sa jej mal vyhnúť?

Terapii by sa mali vyhnúť tí, ktorých trápi epilepsia a neodporúča sa ani pre tie deti, ktoré sú krátko po transplantácií orgánov.

Aké výhody má ionizovaný kyslík?

Prístroj, ktorý využívame na oxygenoterapii, navyše výslednú zmes určenú na inhaláciu, ionizuje. Dostatok záporných iónov pôsobí na čistotu ovzdušia a ovplyvňuje serotonínový metabolizmus. Zlepšuje dýchacie problémy, astmatické stavy, alergie, senné nádchy, bronchitídy, a pôsobí analgeticky (znižuje vnímanie bolesti). Záporné ióny s vysokou pohyblivosťou majú zároveň priaznivý vplyv na zvýšenie imunity organizmu.

#pomahamesosrdcom


Sound healing

Sound healing alebo inak povedané terapia zvukom za pomoci spievajúcich misiek a gongov je metóda, ktorú od pradávna používali východné kultúry na liečenie. Dnes je uznávanou terapiou aj v západnom svete medicíny.

Aké su benefity sound healing terapie?

Sound healing terapia vytvára stav hlbokej relaxácie, odstraňuje bloky a posilňuje imunitu. Terapia tiež eliminuje bolesti, zlepšuje spánok, uvoľňuje svalstvo a zlepšuje proces učenia. Tiež rozvíja kreativitu a fantáziu, synchronizuje mozgové hemisféry, eliminuje strachy, bolesti a napätie.

#pomahamesosrdcom


EEG Biofeedback

EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá nám umožňuje mapovať a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o tréning mozgu pomocou biologickej spätnej väzby. Terapia je vedená vyškolenou špecialistkou, Mgr. Monikou Lőfflerovou, ktorá absolvovala odbornú prípravu a disponuje platným osvedčením a certifikátom.

Ako prebieha diagnostika?

Pred prvou terapiou je nevyhnutné vykonať vstupný rozhovor a diagnostiku. Biofeedback diagnostika ukáže základné fungovanie mozgu v pokoji. Zo získaných výsledkov sa následne vyhotovuje dlhodobý tréningový plán.

Ako vyzerá biofeedback terapia?

Terapia pomocou EEG biofeedback tréningu je nenásilná, bezbolestná a hravá, bez vedľajších účinkov. Biofeedback používa jednu snímaciu elektródu na temene hlavy a dve ušné elektródy. Ide o elektródy, ktoré sú snímacie a do organizmu nevysielajú žiadne vlnenie. Samotná terapia prebieha pomocou hry, ale aj pri počúvaní hudby, sledovaní videa alebo len na základe „pípania“, t. j. spätnej väzby. Tréning je veľmi individuálny a závisí od konkrétneho dieťaťa, typu a rozsahu jeho problému, s ohľadom na čo najhladší priebeh tréningu.

Ako to celé funguje?

Je vedecky dokázané, že ľudský mozog je plastický. Už počas tehotenstva si dokáže vytvárať neurónové spojenia, a tie tvoria základ pre neurónové siete. Naplno sa ich tvorba spustí hneď po narodení a tento proces pretrváva až do konca života. Čím viac a pevnejších neurónových sietí máme, tým lepšie dokážeme fungovať. V bdelom stave, pri rozmýšľaní, učení, sústredení, oddychu, snívaní, ale aj počas spánku ľudský mozog neustále produkuje rôzne frekvenčné pásma.

EEG biofeedback je terapeutická metóda, ktorá umožňuje tieto frekvenčné pásma vidieť a ovplyvňovať. Cieľom biofeedbacku je posilniť najefektívnejšie neurónové spoje v mozgu a zároveň vytvárať nové, rovnako silné a zdravé. Mozog sa hravou formou naučí svoje schopnosti a kapacitu využívať lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie. Postupne prejde na novo-naučený spôsob fungovania, t. j. regulácie organizmu, čím sa poruchy alebo problémy odstránia, prípadne minimalizujú. Naučí sa správne využívať frekvenčné pásma, udržať sa v nich, ako aj používať správne výšky amplitúd jednotlivých mozgových vĺn.

Komu môže biofeedback pomôcť?

Biofeedback je vhodný pre tých, ktorí potrebujú zlepšiť krátkodobú a dlhodobú pamäť, motoriku, koncentráciu a pozornosť. EEG biofeedback môže pomôcť každému, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy.

Je mnoho rôznych disfunkcií, ktorých prejavy sa biofeedbackom dajú zlepšiť či eliminovať. Ide hlavne o:

 • ADD – porucha pozornosti,
 • ADHD – porucha pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou,
 • ľahké mozgové disfunkcie ako porucha sústredenia, učenia, správania a pod.,
 • špecifické poruchy učenia ako dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a pod.,
 • problémy s koncentráciou, poruchy reči, poruchy pamäti,
 • Aspergerov syndróm,
 • epilepsiu,
 • zranenia mozgu, mŕtvicu, mozgovú obrnu, mentálnu retardáciu, atď.

Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena (JIAS)

Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena (tiež známa ako JIAS), bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do mozgu a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom (ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia) a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie. Zároveň sa zlepšuje koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa nemá viac pocit, že je “zahltené” množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

JIAS môže byť prínosom pre deti s rôznymi rečovými alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie). 

JIAS pomáha korigovať problémy v nasledovných oblastiach:

 • správna výslovnosť
 • sluchové spracovávanie informácií
 • čítanie, písanie, pravopis
 • poruchy autistického spektra
 • porozumenie a zapamätanie informácií

JIAS vykazuje veľmi dobré výsledky pri nasledovnej symptomatike:

 • zlepšenie konverzačných zručností
 • zlepšenie pri čítaní a písaní
 • zlepšenie koncentrácie
 • zlepšenie zapamätania si počutého
 • reč sa stáva menej váhavá, je výraznejšia
 • menší výskyt zamieňania písmen, otáčania písmen pri čítaní, ale aj písaní
 • zlepšenie porozumenia čítaného textu
 • znižuje sa počet pravopisných chýb

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí a prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby vyvoláva zmyslové pocity (sensations). Tieto prvky môžu pôsobiť na najrôznejšie oblasti vnímania uvoľňujúco, ale aj stimulujúco. Táto cielene vytvorená ponuka zmyslových podnetov “riadi a usmerňuje stimuláciu, prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, vyvoláva spomienky, vplýva na vzťahy, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia” (www.isna.de). Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia.

Aké sú cieľa snoezelen terapie?

Vo všeobecnosti cieľom nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti dieťaťa. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity či motivácie. Dôležité je tiež zlepšenie vzťahu medzi dieťaťom a terapeutom. V pedagogickej praxi môže Snoezelen slúžiť ako opatrenie zamerané na podporu procesu výchovy a vzdelávania.

Dôležité je opakovanie, keďže deti potrebujú omnoho viac času na vnímanie a spracovanie podnetov. Je ťažké stanoviť ako často, ako dlho a akým spôsobom. Tu sú opäť významnými indikátormi najmä reakcie dieťaťa.

#pomahamesosrdcom