Ako postupovať pri poukazovaní percenta dane pre Sloníček, o. z.?

Zoznam dokumentov na stiahnutie:


Som zamestnanec a chcem pre Sloníček, o. z. poukázať percento dane

Fyzické osoby môžu darovať najviac 2% zo zaplatenej dane. Toto percento sa zvyšuje na 3%, ak ste dobrovoľnícky odpracovali počas roka 2022 aspoň 40 hodín a získate o tom „Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti“ od organizácie, pre ktorú ste túto činnosť vykonávali (nemusí to byť Sloníček).

Do 15. 02. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie „Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb“ a zároveň ho požiadajte o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby“.

Zamestnávateľ Vám oba doklady vystaví do 15. 04. 2023. Podľa údajov, ktoré sú prehľadným spôsobom uvedené na vystavenom „Potvrdení o zaplatení dane…“, viete následne vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane“. Vopred vyplnené tlačivo s údajmi nášho združenia nájdete ako súčasť prílohy tohto návodu, alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky Vyhlásenie o poukázaní percenta dane (predvyplnené). Ak si želáte, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy venovali percento dane (budeme poznať len vaše meno a základné údaje), prosím, zaškrtnite na tomto tlačive položku „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)…“.

Ak ste splnili podmienku, ktorá je uvedená v úvode tejto stránky, môžete venovať 3% zo zaplatenej dane, v opačnom prípade môžete venovať najviac 2% zo zaplatenej dane. Platí, že vypočítaná suma 2% (3%) musí byť minimálne 3,00 €.

Všetky tlačivá, teda „Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane“ a tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby“ a ak ste poukazovali 3% dane, tak aj „Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti“ doručte do 02. 05. 2023 ktorémukoľvek daňovému úradu.

Odporúčame urobiť si z každého tlačiva jednu kópiu. Originály doručíte daňovému úradu a kópie si ponecháte. Originály tlačív môžete daňovému úradu doručiť osobne, vtedy je dôležité, aby ste kópiu tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane“ mali opečiatkovanú daňovým úradom (pracovníci úradu Vám kópiu pri odovzdávaní originálu radi opečiatkujú). Ak sa rozhodnete originály tlačív poslať daňovému úradu poštou, odporúčame odložiť si podací lístok.

Prosíme, všetky kópie tlačív odovzdajte osobne alebo ich pošlite poštou na adresu sídla nášho združenia Sloníček, o. z. (je uvedená na konci strany) v termíne do 30. 06. 2023. Ide o tieto tlačivá:

 • Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane (opečiatkované daňovým úradom alebo ak ste ho posielali poštou priložte prosím kópiu podacieho lístka),
 • Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby,
 • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (len v prípade poukázania 3% dane).

V prípade ďalších problémov alebo otázok Vám radi poradíme telefonicky na čísle +421 950 687 886 alebo emailom na adrese percento@slonicek.com.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať percento z Vami zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Vaša pomoc smeruje pre deti so špeciálnymi potrebami. Ak Vás činnosť nášho združenia zaujíma bližšie, viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.slonicek.com alebo na sociálnych sieťach.

Stiahnite si tento postup vo formáte PDF.

Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní percenta dane (predvyplnené).

Stiahnite si editovateľné Vyhlásenie o poukázaní percenta dane (editovateľné).

Návrat hore


Som fyzická osoba a chcem pre Sloníček, o. z. poukázať percento dane

Do 31. 03. 2023 vyplňte daňové priznanie a vypočítajte percento zo zaplatenej dane. Môžete nám darovať najviac 2% z Vami zaplatenej dane. Toto percento sa zvyšuje na 3%, ak ste dobrovoľnícky odpracovali počas roka 2022 aspoň 40 hodín a získate o tom „Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti“ od organizácie, pre ktorú ste túto činnosť vykonávali (nemusí to byť Sloníček, o. z.).

Daňové priznanie obsahuje „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, vypĺňajú sa nasledovné položky:

 • spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane (vyznačí sa x)
  •  ak spĺňate podmienku uvedenú v úvode tejto strany, vyznačte x
 • 2% alebo 3% zo zaplatenej dane (minimálne 3 eurá)
  •  vyplníte vypočítané percento dane, minimálne však 3 €
 • podpis daňovníka (zástupcu)
 • IČO (zarovnáva sa doprava, vpisujte bez medzier): 50759558
 • Obchodné meno (názov): SLONÍČEK o.z.
 • súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt)…
  •  ak si želáte, aby sme poznali vaše meno a základné údaje, prosím, vyznačte x

Odporúčame urobiť si kópiu prvej strany daňového priznania (kvôli Vašej identifikácii) a kópiu tej strany, na ktorej sa nachádza „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ a ak ste poukazovali 3% dane, tak aj kópiu tlačiva „Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti“.

Do 31. 03. 2023 doručte riadne vyplnené daňové priznanie (spolu s prílohami) daňovému úradu a zaplaťte daň z príjmu. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá osobne, vtedy je dôležité, aby ste mali vyplnené a daňovým úradom podpísané „Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Ak sa rozhodnete tlačivá poslať poštou, odporúčame odložiť si podací lístok a ak budete tlačivá posielať elektronicky, vytlačte si informáciu o prijatí daňového priznania.

Prosíme, všetky kópie tlačív odovzdajte osobne na adrese sídla nášho združenia Sloníček, o. z., prípadne ich pošlite poštou na rovnakú adresu v termíne do 30. 06. 2023. Ide o tieto tlačivá:

 • prvá strana daňového priznania,
 • strana daňového priznania obsahujúca „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“,
 • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (len v prípade poukázania 3% dane),
 • doklad o podaní daňového priznania (detaily sú uvedené v odstavci vyššie).

V prípade ďalších problémov alebo otázok Vám radi poradíme telefonicky na čísle +421 950 687 886 alebo emailom na adrese percento@slonicek.com.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať percento z Vami zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Vaša pomoc smeruje pre deti so špeciálnymi potrebami. Ak Vás činnosť nášho združenia zaujíma bližšie, viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.slonicek.com alebo na sociálnych sieťach.

Stiahnite si tento postup vo formáte PDF.

Návrat hore


Som právnická osoba a chcem pre Sloníček, o. z. poukázať percento dane

Do termínu podania daňového priznania (obvykle je to 31. 03. 2022) vyplňte daňové priznanie a vypočítajte percento zo zaplatenej dane. Môžete darovať najviac 1% zo zaplatenej dane. Toto percento sa zvyšuje na 2%, ak ste ako právnická osoba v roku 2022 do termínu podania daňového priznania za rok 2022 darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Daňové priznanie obsahuje „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, vypĺňajú sa nasledovné položky:

 • súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma)…
  •  ak si želáte, aby sme poznali vaše meno a základné údaje, prosím, vyznačte x
 • údaje na riadkoch 1-5 obsahujú komentár, riaďte sa prosím, ním
 • suma v eurách
  •  vyplníte vypočítané percento dane, minimálne však 8 €
 • podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
 • IČO (zarovnáva sa doprava, vpisujte bez medzier): 50759558
 • Obchodné meno (názov): SLONÍČEK o.z.

Odporúčame urobiť si kópiu prvej strany daňového priznania (kvôli Vašej identifikácii) a kópiu tej strany, na ktorej sa nachádza „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“.

Do termínu podania daňového priznania (obvykle je to 31. 03. 2023) doručte riadne vyplnené daňové priznanie (spolu s prílohami) daňovému úradu a zaplaťte daň z príjmu. Nakoľko komunikácia právnických osôb s finančnou správou prebieha výlučne v elektronickej forme, odporúčame vytlačiť si informáciu o prijatí daňového priznania.

Prosíme, všetky kópie tlačív odovzdajte osobne na adrese sídla nášho združenia Sloníček, o. z., prípadne ich pošlite poštou na rovnakú adresu v termíne do 30. 06. 2023. Ide o tieto tlačivá:

 • prvá strana daňového priznania,
 • strana daňového priznania obsahujúca „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“,
 • informáciu o prijatí daňového priznania.

V prípade ďalších problémov alebo otázok Vám radi poradíme telefonicky na čísle +421 950 687 886 alebo emailom na adrese percento@slonicek.com.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať percento z Vami zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Vaša pomoc smeruje pre deti so špeciálnymi potrebami. Ak Vás činnosť nášho združenia zaujíma bližšie, viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.slonicek.com alebo na sociálnych sieťach.

Stiahnite si tento postup vo formáte PDF.

Návrat hore